(Last Updated On: February 11, 2022)

Сукцесија заједничке имовине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије спроводи се у складу са Законом о потврђивању Споразума о питањима сукцесије који је објављен у Службеном гласнику Савезне Републике Југославије, Међународни уговори, бр. 6 од 3. јула 2002. године.

Споразум је постигнут између држава сукцесора СФРЈ (пет бивших република) и потписан је у Бечу 29. јуна 2001. године.

Министарство спољних послова Србије је надлежно за спровођење само једног дела Споразума – Анекса Б (од укупно седам анекса) који се тиче власништва дипломатско-конзуларних представништава (ДКП), некада заједничке државе.

Спровођење Споразума је сложен процес који овлашћени представници држава сукцесора воде у оквиру Мешовитог комитета за расподелу дипломатско-конзуларне имовине из Анекса Б.

Анексом Б дефинисана је квота за сваку појединачну државу сукцесора, и квота Србије износи 39,5%. Додатком уз Анекс Б утврђен је списак од 123 непокретности које су предмет сукцесије, а Србији је до сада припало 40 непокретности у 25 државa, док је за расподелу остало још 16 објеката у 11 држава.

Процес још увек није окончан јер на његову динамику утичу билатерални односи држава сукцесора, политичке прилике, као и приступ земљишним књигама у земљама у којима се објекти налазе, посебно у случају када ни једна од држава сукцесора нема дипломатско-конзуларно представништво у земљи у којој се непокретност налази.

Актуелно питање представља откуп власничких удела других држава сукцесора над објектом амбасаде/резиденције бивше СФРЈ у Берну (Швајцарска). Очекује се реализација продаје Сталне мисије при УН у Њујорку, у износу од оглашених 50 милиона америчких долара. Такође, ради се и на физичкој подели између држава сукцесора плаца на коме се налазе објекти ДКП у Њу Делхију и Бразилији.

Последњи састанак Мешовитог комитета одржан је у септембру 2021. у Сарајеву, а наредни ће бити одржан у Загребу.

Original Article